Hakkımızda

Acil tıp; hemen müdahale edilmediği takdirde ölümle yada sakatlıkla sonuçlanabilecek ani hastalık yada yaralanma durumlarında hastaları ayrıntılı bir biçimde değerlendirerekgerekli müdahaleyi yapan bir uzmanlık dalıdır.Acil tıp dünyada 1970’lerin başından beri Türkiye’de 1994’ten bu yana ayrı bir uzmanlık dalı olarak eğitim vermekte ve hasta bakım hizmeti sunmaktadır.Üniversitemizde Acil Tıp Anabilim Dalımız 23.08.1998 tarihinde Tıp Fakültesinin kuruluşu sırasında Yüksek öğrenim kurumunun onayı ile kurulmuştur.Anabilim Dalımıza ilk öğretim üyesinin atanması Kasım 2003 yılında başlanmıştır.Acil Tıp Kliniğinin hizmet ünitesinin açılması ve hasta kabulüne ise Şubat 2004 yılında başlanmıştır.Acil Tıp Kliniği günün 24 saatinde kesintisiz bir hizmet verebilecek şekilde son teknolojik ürünlerle donatılmış bir birimidir.

Anabilim Dalımız bünyesinde halen Yardımcı Doçent düzeyinde 3 Öğretim Üyesi ve 10 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi mevcuttur. Anabilim Dalımızdaki eğitim öğretim faaliyetleri Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, Tıp Fakültesi 1.sınıf, 4. sınıf ve 6.sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulanmaktadır.

Acil Servise başvuran tüm hastalar durumlarına göre sınıflandırılıp uygun bölüme alınmaktadır.Yakın takip ve tedavi gerektiren ve kalp hastalığı, solunum sıkıntısı gibi yakınmaları olan hastalar monitörlü alanda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen diğer travma hastaları , baş ağrısı, karın ağrısı ve benzeri yakınması olan hastalar ise genel muayene alanlarında değerlendirilmektedir.Çoklu travma hastaları resüsitasyon odasına alınmakta ve öncelikle değerlendirilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır.Hastanın yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından yatış gerektiren bir durum saptanırsa uygun bölümden konsültasyon istenerek hasta ilgili bölüme yatırılmaktadır.

Acil Tıp uzmanlık eğitim süresi 4 yıldır.Bu sürenin 13 ayı resmi rotasyon süresidir.Rotasyon süresinin 3 ay Çocuk Acil, 2 ay Dahiliye, birer ay Anestezi, Nöroloji, Kardiyoloji, Ortopedi, Genel Cerrahi, Kadın Doğum, Göğüs Hastalıkları ve Radyolojidir.

Ayrıca lisans öğrencileri dönem 1 derslerinde ve dönem 6’daki acil tıp stajı eğitimleri süresince sık karşılaşılan hayatı tehdit edici hastalıklar ve yaralanmalar konusunda teorik ve pratik eğitim ve dönem 4 derslerinde sık uygulanan pratik uygulamaların eğitimini almaktadır.

Amacımız her türlü acil durumda ihtiyaç duyulan acil hizmeti vermek ve bunun yanında acil tıp bilimine katkı sağlayacak yeni bilgiler üretmemize yardımcı olacak araştırmalar yapmaktadır.Eğitim, araştırma ve klinik hizmetler hastanemizin sahip olduğuğ yüksek teknolojik olanakların kullanımı ile en etkin biçimde, sürekli gelişme ve yenilenmeye açık olarak sürdürmektedir.

Acil Tıp alanında tıbbi literatüre katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve bununla birlikte Acil sağlık sorunlarını kavramış, bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, kutsal hekimlik mesleğinin etik kurallarına uyan, araştıran ve sorgulayan, tıptaki güncel gelişmeleri izlemeye ve uygulamaya istekli, mesleğinin her alanında etkili ve sağlıklı bir iletişim becerisine sahip, görev aldığı çeşitli basamaklardaki sağlık kuruluşlarında hekimlik ve liderlik yapabilecek, toplum sorunlarına duyarlı, uluslar arası standartlarda hekimler ve acil tıp uzmanları yetiştirmektedir.

Acil Tıp Anabilim dalımızda yapılabilen bazı işlemler:

Damar yolu açılması, zor damar yolları (santral katetarizasyon,kemik içi uygulama,vb.),

Enjeksiyonlar,

Hava yolu açılması(trakealaspirasyon, endotrakeal entübasyon, trakeostomi, krikotroidotomi vb.),

Canlandırma (KPR),

Kardiyoversiyon,

Mekanik ventilatörle hasta takibi,

Kesi Süturayonu ve pansumanlar,

Lokal anestezi, dijital blok, sedoanaljezi, interkostal sinir bloğu,

Sonda uygulamaları (idrar,mide,vb.),

Mide Yıkama,

Oksijen, nebül ve buhar tedavileri,

Monitorizasyon,

Hemodiyaliz kateteri uygulaması,

Tüp torakostomi,

Eklem çıkık redüksiyonu, ateller, eklem ponksiyonu, bandaj uygulama,

Yabancı cisim çıkartma ( göz, kulak, burun, yumuşak doku, vb.),

Lumbal ponksiyon,

USG, FAST.

Acil Tıp Anabilim Dalı şu bölümlerden oluşmaktadır:

Resüsitasyon ( Canlandırma ) Odası

Travma Odası

İzole Odası

Gözlem Üniteleri

Hasta Muayene Alanı

Dekontaminasyon Alanı

Yoğun Bakım Ünitesi

Acil Radyoloji

Acil Ultrasonografi

Seminer Salonu

Özel (VIP) oda

Dönem 1 Dersleri

İlk Yardıma Giriş

Erişkin temel yaşam desteği

Çocuk temel yaşam desteği

Zehirlenmiş hastaya yaklaşım

Çevresel aciller

Havayolu yönetimi ve yabancı cisim aspirasyonu

Hasta ve yaralı taşıma teknikleri

Türkiye’de afetler ve olay yeri değerlendirme

Kanamalı hastaya yaklaşım

Ortopedik aciller

Bilinç kaybı olan hastaya yaklaşım

Kardiyolojik aciller

Travma acilleri

 

Dönem 6 Dersleri

Temel yaşam desteğine yenilikler

İleri kardiyak yaşam desteği, defibrilasyon, ilaçlar

EKG ritm tanıma

Aritmilere yaklaşım

Bilinci kapalı hastaya yaklaşım

Nefes darlığı olan hastaya yaklaşım (KKY, KOAH, Astım, PE)

Göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım

Karın ağrısı olan hastaya yaklaşım

Zehirlenmelere yaklaşım

Toksidromlar, antidotlar

Travma hastasına yaklaşım-birinci bakı

Kafa travmalarına yaklaşım

Karın travmalarına yaklaşım

Göğüs travmalarına yaklaşım

Vertebra, pelvis travmalarına yaklaşım

Ekstremite travmalarına yaklaşım

Nörolojik aciller CVO, epilepsi, başağrısı

Metabolik aciller ( DM, DKA, Hipoglisemi)

Metabolik aciller (ABY, KBY )

Sütür teknikleri

Online Randevu

Online Laboratuvar