161 kalem sarf malzeme alımı ihalesi

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIRUYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin 11 Aylık İhtiyacı Olan 161 Kalem Sarf Malzeme Alımı İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/501787
1-İdarenin
a) Adı : UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mh. 2078 Sk. No:3 03218 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve faks numarası : 2722463335- Dahili : 30848 – 2722281430
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin 11 Aylık İhtiyacı Olan 161 Kalem Sarf Malzeme Alımı İhalesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
161 Kalem Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Ambarına
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.08.2023 tarihinde işe başlanır. Ancak idarenin ön görmediği durumlarda ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinin gecikmesi gibi hallerde, İşin başlama süresi sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra başlar ve 30.06.2024 tarihine kadardır. İşe başlama tarihiden itibaren Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinin ihtiyaçları doğrultusunda, Hastane Deposunca firmalara faks, e-posta veya posta yoluyla verilecek siparişler ile peyderpey 30.06.2024 tarihine kadar alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.08.2023


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.07.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Zafer Külliyesi Dörtyol mah. 2078 sok. C Blok 1. kat Satınalma Şube Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1-) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Genelgesi doğrultusunda teklif edilen ürünlere ait üts numaraları yeterlilik bilgileri tablosunda veya birim fiyat teklif mektubunda beyan edilecektir. Kapsam dışı olanlar için ise kapsam dışı olduğuna dair belgeyi vereceğini yeterlilik bilgileri tablosunda  beyan edilecektir.

2-)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesine sahip olmaları zorunludur. İlgili belgeyi (evrak tarihi, evrak no vb bilgileri) Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan etmeleri gerekmektedir

3-) 24. ve 26. kalemlerdeki  ürünün T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilmiş ”Biyosidal Ürün Ruhsatı” sahip olmalı ve istekliler yeterlilik bilgileri tablosunda (evrak tarihi, evrak no vb bilgileri) beyan edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-) İsteklilerin teklif ettikleri kalemler için teknik şartnamelerinde belirtildiği şekilde ihaleden sonra tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune talep edilecektir.

2-) 58. kalemde yer alan Rezektoskopi Loopu (Eğri) için teknik şartnamede belirtildiği şekilde ihaleden sonra tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında katalog talep edilecektir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tıbbi cihaz dezenfektanı(Medical device disinfectant) 21-) HEMODİYALİZ CİHAZ DEZENFEKTANI ÇÖZELTİSİ(%30’LUK SİTRİK ASİTLİ)

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürüne ait Malzeme Güvenlik Formu vereceğini teklifinde beyan edilecektir


ALET DEZENFEKTANI 22-) ALET DEZENFEKTANI (ENDOSKOPİK)

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürün, bilinen endoskopi üretici firmalardan (Olympus, Fujinon/fujifilm, Pentax veya Storz) en az biri tarafından onaylı olmalıdır. Bu onayı gösteren ve endoskop üreticilerinden alınmış belgeler tekliflerinde beyan edilecektir


ALET DEZENFEKTANI 23-) ALET DEZENFEKTANI(TOZ)

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürüne ait Malzeme Güvenlik Formu vereceğini teklifinde beyan edilecektir


ALKOL BAZLI JEL EL ANTİSEPTİĞİ 24-) CEP BOY EL ANTİSEPTİĞİ

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürüne ait Malzeme Güvenlik Formu vereceğini teklifinde beyan edilecektir


KLORHEKSİDİN GLUKONAT % 4 İSOPROPİL ALKOL %4 SIVI SABUN (SCRUB) 1000ML 26-) MEDİKAL SABUN (%4 LUK KLOREKSİDİN İÇERİKLİ)

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürün bakteriler (P.aeruginosa, E.coli, VRE, MRSA, Klebsiella ve Acinetobacter dahil), mantarlar (Candida albicans), virüsler (HIV, PRV [Hepatit B model virüs], BVDV [Hepatit C model virüs], Rotavirüs, Herpesvirüs, Vaccina virüs dahil) üzerine öldürücü etkiye sahip olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığına dair akredite laboratuvarlarda yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını tekliflerinde beyan edeceklerdir.
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürün hijyenik ve cerrahi el yıkama için uygun olmalıdır. Hijyenik el yıkamada en fazla 3 ml ürün ile 30 sn.de (EN 1499’a göre), cerrahi el yıkama ise en fazla 2×3 ml 5 dakikada ( EN 12791’e göre) yapılabilmeli ve bu çalışmaları tekliflerinde beyan edeceklerdir.
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürüne ait Malzeme Güvenlik Formu vereceğini teklifinde beyan edilecektir


KASETLİ KOMBİNE VİTREKTOMİ PAKETİ 23 GA 1.1MM SLEEVE İÇEREN 43-) FAKO VİTREKTOMİ CİHAZI KASETİ

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Orjinal ürün dışında teklif veren firma, cihazın malzemeden kaynaklanan arızası durumunda cihazın yetkili servisine ücreti mukabili tamir ettireceğini belirten belge vereceğini tekliflerinde beyan edecektir. Ayrıca cihazın tamiri süresince aynı cihazı bırakmayı garanti edecektir.


REZEKTOSKOP LOOP 58-) REZEKTOSKOPİ LOOPU (EĞRİ)

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel Temsilcilik Belgesini vereceğini tekliflerinde beyan edecektir.


SÜTUR 67-) POLİPROLEN MONOFİLAMENT NONABSORBABLE NO:3/0 30MM Y.Ç.İ.

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Teklif verilecek olan ürünün direkt hasta sağlığıyla ilgili olması ve işin niteliği nedeniyle, ürünün erime süresi, tensil kuvveti değerleri ile gelişmiş ülkelerde de kullanıldığına dair belge, bilgi, referans ve bilimsel çalışmalar tekliflerinde beyan edilecektir


SÜTUR 68-) POLİPROLEN MONOFİLAMENT NONABSORBABLE NO:5/0 16MM Y.İ.Ç.İ.

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Teklif verilecek olan ürünün direkt hasta sağlığıyla ilgili olması ve işin niteliği nedeniyle, ürünün erime süresi, tensil kuvveti değerleri ile gelişmiş ülkelerde de kullanıldığına dair belge, bilgi, referans ve bilimsel çalışmalar tekliflerinde beyan edilecektir


SÜTUR 69-) POLİPROLEN MONOFİLAMENT NONABSORBABLE NO:6/0 13MM Y.Ç.İ.

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Teklif verilecek olan ürünün direkt hasta sağlığıyla ilgili olması ve işin niteliği nedeniyle, ürünün erime süresi, tensil kuvveti değerleri ile gelişmiş ülkelerde de kullanıldığına dair belge, bilgi, referans ve bilimsel çalışmalar tekliflerinde beyan edilecektir


SÜTUR 70-) POLİPROLEN MONOFİLAMENT NONABSORBABLE NO:7/0 8MM Y.Ç.İ.

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Teklif verilecek olan ürünün direkt hasta sağlığıyla ilgili olması ve işin niteliği nedeniyle, ürünün erime süresi, tensil kuvveti değerleri ile gelişmiş ülkelerde de kullanıldığına dair belge, bilgi, referans ve bilimsel çalışmalar tekliflerinde beyan edilecektir


TIBBİ CİHAZ/ALET TEMİZLEYİCİ 109-) ALET TEMİZLEYİCİ VE ÖN DEZENFEKSİYON MADDESİ

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürün kısa sürede temizlik etkisini göstermelidir. Yağ giderici temizlik gücü bilimsel çalışma ile ispatlanmış olmalı ve bu çalışma tekliflerinde beyan edilecektir
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürün içeriğindeki maddeler çevreye uyumlu olmalı ve bu maddelerin en az % 90 oranında inorganik ve biyolojik olarak kolay bozunur maddelerden oluştuğu tekliflerinde beyan edilecektir.
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürüne ait Malzeme Güvenlik Formu vereceğini teklifinde beyan edilecektir


Elektrocerrahi ünitesi, genel amaçlı(Electrosurgical system generator) 113-) BUHAR OTOKLAV İÇİN KİMYASAL İNDİKATÖR

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. 18472’e uygun üretilmiş, resistometre raporları ile doğrulanmış olmalı ve bu raporlar tekliflerinde beyan edilecektir


DEZENFEKTAN 114-) CERRAHİ ALETLER İÇİN ENZİMATİK DEZENFEKTAN SPREYİ (KÖPÜK)

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürün kısa sürede temizlik etkisini göstermelidir. Yağ giderici temizlik gücü bilimsel çalışma ile ispatlanmış olmalı ve bu çalışma tekliflerinde beyan edilecektir
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürün, kirli aletlerin merkezi sterilizasyona transferi sırasında, personele ve çevreye kontraminasyon riskini önlemek amacıyla mikrobiyal etkinliğe sahip olmalıdır. Bakterilere (Multi rezistans bakteriler dahil), mikobakterilere, mayalara ve virüslere (BVDV [HCV model virüs], PRV [HBV Model virüs], HIV-1, Vaccinia virüs ve Herpesvirüs dahil) karşı öldürücü etkinliğe sahip olmalıdır. Akredite laboratuvarlar tarafından yapılmış bu çalışmalar tekliflerinde beyan edilecektir
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürün PVC, akrilik, yüksek ve düşük yoğunlukta polietilen, silikon, nitril ve sentetik kauçuk, neopren, polyamid, akrilonitril bütadien sitren, polipropilen, poliüretan, polisülfon, paslanmaz çelik vb. yüzeyler ile geniş materyal uyumluluğu sahip olmalı ve ilgili çalışmalar tekliflerinde beyan edilecektir
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürün korozif olmamalı ve korozyona neden olmadığına dair bilimsel çalışma tekliflerinde beyan edilecektir
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürün içeriğindeki maddeler çevreye uyumlu olmalı ve bu maddelerin en az % 90 oranında inorganik ve biyolojik olarak kolay bozunur maddelerden oluştuğunu tekliflerinde beyan edilecektir.
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürüne ait Malzeme Güvenlik Formu vereceğini teklifinde beyan edilecektir


Sterilizer, sıvı, soğuk(Liquid sterilant sterilizer) 119-) HİDROJEN PEROKSİT PLAZMA SOLÜSYONU

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürüne ait Malzeme Güvenlik Formu vereceğini teklifinde beyan edilecektir


Biyolojik sterilizasyon indikatörü(Biological sterilization indicator) 123-) KİRLİLİK TEST İNDİKATÖRÜ (OTOMATİK YIKAMA MAKİNELERİ İÇİN)

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Üretici firma veya yetkilendirdiği distribütör firma tarafından verilmiş satış yetki belgesi vereceğini tekliflerinde beyan edecektir


YIKAMA PROTEİN TESTİ 126-) LÜMENLİ ALETLER İÇİN PROTEİN TESPİT SİSTEMİ

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Ürüne ait Malzeme Güvenlik Formu vereceğini teklifinde beyan edilecektir


ELDİVEN 130-) YIKAMA ÜNİTESİ ELDİVENİ

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Üretici firma, eldivenin yoğunlukla kullanılan Cidex.CidexOpa, Glutaraldehyde, Formaldeyde, Anioxyde gibi dezenfektan kimyasallarına karşı test ettirmiş olmalı ve direnç testlerini hastaneye sunmalıdır. Test sonuçları tekliflerinde beyan edilecektir
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Eldiven, CE, EN455-1,2,3 ve EN420 standartlarına göreüretilmiş olmalı ve Category III (PPE, Personal Protection Equipment) sınıfı olmalıdır.Test sonuçları tekliflerinde beyan edilecektir.
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Eldivenin kopma kuvveti, yaşlandırmadan önce minimum 10N ve yaşlandırmadan sonra minimum 10N olmalıdır.Test sonuçları tekliflerinde beyan edilecektir.
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Eldivenin kırılma noktasındaki minimum uzama, yaşlandırmadan önce %587 ve yaşlandırmadan sonra minimum %558 olmalıdır.Test sonuçları tekliflerinde beyan edilecektir.


Çalkalayıcı ajan(Instrument rinsing agent) 131-) YIKAYICI DEZENFEKTÖRLER İÇİN ALKALİK TIBBİ ALET TEMİZLEYİCİSİ (5 LİTRELİK)

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Sterilizasyon süreçlerini etkilememesi için ürünün aletten su ile tamamen durulanabilir olduğunu gösteren Biyouyumluluk (ISO 10993) raporu tekliflerinde beyan edilecektir


DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER 133-) DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER (ALINDAN)

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Cihazın klinik kullanıma uygunluğu belgelendirilecek ve tekliflerinde beyan edilecektir.


REZEKTOSKOP LOOP 139-) REZEKTOSKOPİ LOOPU

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. Farklı marka ve model cihazlara ait probları teklif edecek firmalar Olympus Gyrus cihazın üreticisi tarafından verilmiş olan uygunluk belgesini, ayrıca akredite test laboratuarlarında alınmış uygunluk test belgesini tekliflerinde beyan edilecektir


EMİLEBİLEN REJENERE OKSİDE SELÜLÖZ KANAMA DURDURUCU 5(±0,5)CM X 7(±0,5)CM 147-) EMİLEBİLEN SELÜLÖZ HEMOSTATİK ÜRÜN 5CM X 7CM

Belge Adı Açıklama
Teknik şartnamede istenilen belgeler. İn-vitro da 40 çeşit gram pozitif (+) ve negatif (-) mikroorganizmaya karşı bakterisidial etkiye sahip olmalıdır. Ürün ile alakalı bakterisidial etkili olduğunu gösteren yapılmış mikrobiyolojik analiz raporu, yayın, makale vb. dokümanlardan birine haiz olmalı ve tekliflerinde beyan edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir